Godišnji porez na dohodak građana

Svi građani koji su u prethodnoj godini primali više od 190,422,00 RSD mesečno MORAJU da podnesu prijavu za plaćanje godišnjeg poreza na dohodak najkasnije do 15. maja a potom, po dobijanju rešenja, da plate GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK!


Prijavu za plaćanje poreza su u obavezi da podnesu svi građani (rezidenti i nerezidenti) koji su u 2016. godini prihodovali više od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade isplaćene u zemlji a koja, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, iznosi 761.688 RSD (761.688 x 3=2.285.064,00 RSD). Poreska stopa po kojoj, u tom slučaju, moraju da plate porez iznosi 10%. U slučaju da su ostvarili prihode veće od šest prosečnih godišnjih zarada, poreska stopa je 15% na deo zarade preko šestostrukog iznosa dok se na deo zarade između trostrukog i šestostrukog iznosa i dalje primenjuje stopa od 10%.

Takođe, obveznici ovog poreza mogu da računaju i na izvesne olakšice tj. odbitke. Tako odbitak za poreskog obveznika iznosi -40% ili 304.675,00 RSD (761.688 x 40%), a za svakog izdržavanog člana porodice po -15% od prosečne godišnje zarade, po članu, što iznosi 114.253 ,00 RSD (761.688 x 15%) s tim da ukupno umanjenje po tom osnovu ne može biti veće od 50 odsto dohotka za oporezivanje.

Svi ovi podaci se unose u obrazac poreske prijave PPDG-2R i podnose nadležnoj filijali PU najkasnije do 15. maja ove godine u papirnoj ili elektronskoj formi uz odgovarajuće priloge kojima se dokazuju odbici tj. olakšice.

Činom podnošenja poreske prijave tj. prijavljivanja poreza ne stvara se automatska obaveza plaćanja istog. Naime, podnesene prijave proveravaju inspektori u Poreskoj upravi, nakon čega na adrese građana šalju rešenja na utvrđeni iznos. Po prijemu rešenja, građani moraju sa plate porez u roku od dve nedelje.

U slučaju da ne podnesu poreske prijave, a ostvarili su prihode preko definisanog limita, poreskim obveznicima slede rigidne sankcije prekršajnog ili čak krivičnog karaktera.

Godišnje se u budžet po osnovu naplaćenih kazni za neprijavljen godišnji porez na dohodak građana unese u proseku oko četiri milijarde dinara a glavni razlog što građani čine ove prekršaje nije zla namera utaje poreza već opšta neinformisanost o poreskim obavezama. Stoga, naglašavam važnost ove teme!

Sve informacije o ovom porezu, poreskim obavezama i sl. potražite na sajtu www.poreznadohodak.rs.

Iako nisam poreski savetnik, jesam grafički i tehnički urednik ovog sajta te, shodno tome, u priličnoj meri sam upućen u ovu temu i problematiku.