Internet marketing

Internet marketing predstavlja posebnu granu marketinga u kojoj se internet koristi kao osnovni medij za komunikaciju.

Internet marketing jeste korišćenje web prezentacija, pretraživača, društvenih mreža i drugih web instrumenata u svhu stvaranja profita.

Web prezentacija predstavlja reklamu koja ima suštinske razlike u odnosu na druge vrste reklame kao što su reklamni video spotovi (TV reklame), audio reklame ili štampani vidovi reklama (oglasi, novinske reklame, brošure, katalozi i sl). Web prezentacija može biti interaktivna (može komunicirati sa ciljnim grupacijama kojima je namenjena) i za razliku od ostalih, gorenavedenih, nije nametnuta već zainteresovani klijenti ili potrošači sami dolaze do nje što njen efekat čini uveliko jačim (razmislite koliko puta prebacite kanal kada su na redu reklame!)

Porast broja web prezentacija je posledica činjenice da internet postaje najmasovniji medij i da ga s razlogom nazivaju medijem budućnosti! već je postao standard da se sva preduzeća (privatna i javna), preduzetnici i organizacije (vladine i nevladine) pojavljuju se na internetu ne samo u kontekstu sajtova strukovnih i prodajnih prezentacija već i sa svojim zvaničnim prezentacijama urađenim po svim profesionalnim standardima.

Međutim, postavkom prezentacije na internet ne završava se priča o web marketingu! Naprotiv, adekvatnu Internet prezentaciju treba da prati kontinuirani niz drugih aktivnosti poput opimizacije – SEO (Search Engine Optimization) koja podrazumeva niz praktičnih aktivnosti i trikova koji se preduzimaju zarad bolje pozicije u rezultatima pretraživača, zatim, promocije web prezentacija, reklamiranje na drugim web prezentacijama (razmena banera, linkova i sl.), E-časopisi (popularno zvani newsletters ili mailing liste), diskusije i ostali alternativni načini Internet marketinga koji su adekvatni poslovanju određene kompanije.

Iz gorenavedenog izlaganja može se zaključiti da je neophodno planski i promišljeno regulisati sve akcije koje će se preduzimati u vezi s internet marketingom ukoliko se žele postići pozitivni poslovni rezultati.

Za dobar marketing nisu najvažnija velika finansijska sredstva, već znanje i ideje. Marketing nije skup propagandnih akcija (reklama, oglasa i sl.) preduzetih u svrhu poboljšanja prodaje. Naprotiv, marketing je naučna disciplina koja se bavi pitanjima tržišta, potreba na tržištu i načina zadovoljavanja tih potreba, to je proces sticanja lojalnih kupaca za vaše proizvode i usluge u dovoljnom broju i dovoljno brzo da vaše preduzeće postane profitabilno.

Marketing zahteva kontinuiranu analizu, istraživanje, planiranje i praćenje rezultata korišćenjem standardnih i alternativnih metoda.

 

Leave a Reply