Web marketing plan

Web marketing plan (u daljem tekstu: marketing plan) je kratak i precizan akt u pisanoj formi. Definiše korake i akcije koje je potrebno preduzeti da bi ste ostvarili svoje marketinške i prodajne ciljeve.
Uspešan marketing podrazumeva stručno i dosledno izvršavanje zadataka definisanih marketing planom.

Web marketing plan se sastoji iz sledećih celina koje se kreiraju tokom stvaranja koncepta prisustva sajta na Internetu:

Executive Summary – Uvodni deo
Definisanje svrhe i cilja web marketinga. Objašnjenje odabranih strategija i akcija, argumenti za njihovu upotrebu.

Definisanje ciljnih grupa potrošača
Identifikacija i potencijalnih potrošača, segmentacija tržišta.

Rokovi
Definisanje roka za primenu marketing plana.

Finansijska konstrukcija
Definisanje promocionog budžeta tj. novčanih sredstava neophodnih za potpunu implementaciju marketing plana

Istraživanje tržišta
Istraživanja kojima ćemo doći do realnih podataka o stanju tržišta, uključujući Internet tržišta. Korišćenje vlastitih resursa (web sajt, mailing liste, ankete…) za kreiranje slike o posebnostima korisnika Internet usluga određene kompanije.

Analiza statistika tržišta
Detaljno analiziranje dobijenih podataka o stanju tržišta

Analiza tržišnih trendova
Mogućnost iskorišćavanja trendova u svoju korist.

SWOT analiza
Procena jakih i slabih strana, mogućnosti i pretnji.

Definisanje strategija marketing komunikacije
Planiranje i formulisanje najoptimalnije marketing strategije u skladu sa utvrđenim ciljevima i stanju na tržištu.

Formiranje marketing tima
Ko će i kako sprovesti u delo zadatke koje definiše marketing plan.

Kreiranje korporativnog identiteta
Klasični elementi marketinške strategije uključuju i posebnosti Interneta (misija i vizija, logotip, slogan, vizuelni identitet web stranica, načini komunikacije sa klijentima putem Interneta i sl).

Kreacija promotivnih materijala i marketinških kampanja
Opis planova i akcija koje ćete preduzeti u ovu svrhu.

Izvršenje promotivnih programa
Kampanja u pravom smislu! Sprovođenje goredonesenih odluka.

Merenje efekata marketinških aktivnosti
Prikupljanje i upravljanje podacima o tome koliko efekta su imale preduzete akcije i sl.

Leave a Reply